top of page
EFRR oznaczenia dla strony internetowej2
ticks-on-dogs-janko-ferlic.jpg
Pipetting Samples

SZYBKIE TESTY LABORATORYJNE

Biolive Innovation rozpoczęła działania mające na celu pozyskanie antygenu, który będzie służył do stworzenia optoelektronicznego czujnika dla systemu szybkiej detekcji Babeszjozy u zwierząt.

BIOLIVE INNOVATION  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. Opracowanie systemu biotechnologicznych szybkich testów diagnostycznych stosowanych w medycynie weterynaryjnej w ramach działania 1.2 Badania celowe.

Cele projektu:
Celem projektu jest opracowanie technologii i szybkich testów diagnostycznych w kierunku babeszjozy, co stanowić będzie innowację w rozpoznawaniu tej choroby.

Planowane efekty:

Projekt ma na celu rozwiązanie problemów wykrywania babeszjozy u psów. W porównaniu z aktualnym stanem techniki oraz aktualnymi dostępnymi metodami nowo opracowana technologia i urządzenia diagnostyczne bazujące na bezpośrednim wykryciu antygenu przeciwko pierwotniakom Babesia we krwi badanych zwierząt

 

Babeszjoza wraz z boreliozą, erlichiozą, anaplazmozą, czy dirofilariozą należą do chorób transmisyjnych przenoszonych przez stawonogi. W naszych warunkach klimatycznych, głównym przenosicielem wymienionych chorób są kleszcze (za wyjątkiem dirofilariozy przenoszonej przez komary). Spośród wymienionych jednostek największy problem w medycynie weterynaryjnej psów stanowi babeszjoza. Choroba ta notowana jest z największą częstotliwością u tego gatunku zwierząt spośród wszystkich chorób wektorowych, i w wielu przypadkach jej diagnostyka i terapia stanowią wyzwanie dla lekarzy weterynarii. Dlatego też podjęliśmy prace mające na celu opracowanie szybkiego testu diagnostycznego w kierunku babeszjozy. Test pozwoli na wczesne rozpoznanie choroby, wdrożenie nacelowanego leczenia, co w konsekwencji przełoży się na wyższą skuteczność leczenia, ograniczy rozwój komplikacji towarzyszących babeszjozie oraz zmniejszy odsetek upadków zwierząt.

Bazując na wcześniejszych doświadczeniach z białkami podejmujemy się próby wyizolowania białek specyficznych dla inwazji pasożyta i wykorzystania ich do stymulacji reakcji odpornościowej u komórek mysich (lub króliczych) w warunkach hodowli komórkowych.  Otrzymane w wyniku tej procedury białka (przeciwciała) skierowane przeciwko antygenowi zostaną oczyszczone i wykorzystane do wytworzenia szybkiego testu paskowego do wykrywania zarażenia B. canis u psów w trakcie rutynowych badań weterynaryjnych.

Równolegle zostanie zaprojektowane i wykonane urządzenie umożliwiające szybki i powtarzalny sposób odczytanie wyników testów paskowych oraz jego przetworzenie w oparciu o system bazodanowy.

Szybkie testy diagnostyczne: Produkty
bottom of page